Ankara Tabip Odası (ATO)
Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği (TJOD)
Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği (UTCD)